Sarah Kennedy

Sarah Kennedy plays Jazz at Pat’s Pub